آموزش آنلاین

4Yad

4Yad آموزش تصویری آنلاین تمامی دروس دبیرستان

سوال و جواب
ثقثفقثقثفقثف
جواب 1
سوال 2

جواب 2

تیتر

سوال 1 یسب سیسینمب یسنمتبمنیستب میسبیمسنبت یویمسبنینبلنبل

جواب

شسسی سشه متمنیب weewrrw1123213123

بیلنمیبلبیلمتب

سب ثصنیبتنیسا نتبالیسنت دستنبسیتب

یسهخبت سیبتیستبمیستب

یسبمتیس بمتیسب

یلمبیملت

jhgjjhhggh989878
jhjhgj gjhjhghjg jhg kh g
hghgjhkjhkjkklj
kjjhjkhkhkhkjh86786kjhj

دلیل انتخاب ما

کاربری آسان

ما ابزار بسیار پیچیده ای را ایجاد می کنیم و این به ما اجازه می دهد تا طرح ها را سریع و راحت به کار بندیم

متدهای روز

ما ابزار بسیار پیچیده ای را ایجاد می کنیم و این به ما اجازه می دهد تا طرح ها را سریع و راحت به کار بندیم

کاملا درست و دقیق

ما ابزار بسیار پیچیده ای را ایجاد می کنیم و این به ما اجازه می دهد تا طرح ها را سریع و راحت به کار بندیم

2

کلاس
خصوصی

8

کلاس های
عمومی

1

دانش آموزان
فعال

3

اساتید
فعال

دمو ویدئوهای اساتید

تقویم آموزشی


۱۰ تومان

ظرفیت کلاس :

ظرفیت باقیمانده :

شیمی - دوم - علوم تجربی

تاریخ برگزاری : ۱۰

۱۰۰ تومان

ظرفیت کلاس : ۱

ظرفیت باقیمانده : ۵

ریاضی 666666 - سوم - ریاضی و فیزیک

تاریخ برگزاری : ۱

۱۰۰ تومان

ظرفیت کلاس : ۱۰۰

ظرفیت باقیمانده : ۶

شیمی - دوم - علوم تجربی

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

۱۰۰ تومان

ظرفیت کلاس : ۱۰

ظرفیت باقیمانده : ۵

فیزیک - سوم - انسانی

تاریخ برگزاری : ۱۰

۱۰۰ تومان

ظرفیت کلاس : ۱

ظرفیت باقیمانده : ۵

فیزیک 3333 - دوم - علوم تجربی

تاریخ برگزاری : ۱۳۹۸

هم اکنون عضو شوید

کلاس های انفرادی و گروهی با تخفیف های ویژه

اخبار